Array
(
  [lang_name] => pl
  [page_name] => specjalista-ds.-wsparcia-it-z-j.-niemieckim-37
  [lang] => pl
  [id] => 37
)

Tam, gdzie jest dobra atmosfera, są dobre wyniki.

Computacenter

Specjalista ds. wsparcia IT z j. niemieckim

Miejsce pracy: Poznan / Liczba wakatów: pelen etat

Specjalista ds. wsparcia IT z j. niemieckim

Miejsce pracy: Pozna??

„NaszÄ? ambicjÄ? jest byÄ? preferowanym dostawcÄ? us??ug informatycznych, aby umo??liwiÄ? u??ytkownikom i ich przedsiÄ?biorstwom poruszanie siÄ? w cyfrowym ??wiecie.”


I wierzymy, ??e to TY mo??esz zrobiÄ? ró??nicÄ?!

 

Je??li:

 • lubisz pomagaÄ?
 • rozwiÄ?zywanie problemów masz we krwi
 • pos??ugujesz siÄ? jÄ?zykiem niemieckim na zaawansowanym poziomie
 • jeste?? pozytywnie zakrÄ?cony
 • chcesz siÄ? rozwijaÄ?
 • chcesz zasmakowaÄ? ??wiata IT

To TY jeste?? osobÄ? której szukamy.

Niekoniecznie musisz znaÄ? siÄ? na IT, wszystkiego Ciebie nauczymy.

Komunikatywno??Ä?, dobry poziom jÄ?zyka niemieckiego i pozytywny charakter stawiamy na pierwszym miejscu.

 

Do??Ä?czajÄ?c do nas zyskasz:

 • rozwój w globalnej, innowacyjnej i dynamicznie rozwijajÄ?cej siÄ? firmie IT
 • mo??liwo??Ä? rozwoju zawodowego
 • dostÄ?p do szkole??
 • atrakcyjne wynagrodzenie i bonusy

Dowiesz siÄ?, ??e:

 • ticket to nie tylko bilet
 • 121, F2F to nazwy spotka??
 • KPI nie gryzie
* - pola obowiązkowe

okWyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych* - CZYTAJ WIĘCEJ

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), dalej "RODO", oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Computacenter Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, zwaną dalej "Computacenter Poland" lub "Administratorem", moich danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Computacenter Poland Sp. z o.o.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji w Computacenter Poland nie jest obowiązkowe. Udzielenie zgody umożliwia natomiast pozostawienie Pani/Pana aplikacji na potrzeby przyszłych rekrutacji w Computacenter Poland.


Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Computacenter Poland.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Computacenter Poland Sp. z o. o z siedzibą w Poznaniu (60-702) przy ul. Głogowskiej 31/33, zwana dalej "Computacenter Poland" lub "Administratorem".
2. Osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania danych jest Country Lead Adam Wasilewski. Kontakt: e-mail:. rekrutacja@cc-poznan.pl; tel.: +48 61 65 88 100.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w Computacenter Poland zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora.
4. W przypadku wyrażenia dodatkowej i dobrowolnej zgody, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach przyszłych rekrutacji prowadzonych w Computacenter Poland zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy oraz 6 ust. 1 lit. a i f RODO tj. zgoda oraz realizacja prawnie usprawiedliwionych interesów administratora danych.
5. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
6. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych do zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody, a przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
7. Przysługują Pani/Panu: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo przenoszenia danych.
8. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Informujemy, że odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
   a) podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora:
        I. dostawcy systemów informatycznych i usług IT
   b) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa.
10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa
11. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie będzie związane z brakiem możliwości udziału w procesach rekrutacyjnych.

Informacji związanych z przetwarzaniem danych udziela Country Lead pod numerem tel.: +48 61 65 88 100 oraz adresem e-mail: rekrutacja@cc-poznan.pl.

powrótZróbmy razem coś fajnego